Przetwarzanie danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na   podstawie   Rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO)
dyrektor szkoły informuje, że:

a) administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Dyrektor mgr Maria Myśliwiec

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim

adres: Rzepiennik Biskupi 292
33-163 Rzepiennik Strzyżewski

b) dane kontaktowe z administratorem danych osobowych:

Dyrektor mgr Maria Myśliwiec

email:

c) dane osobowe dzieci,uczniów  oraz rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu: realizacji zadań publicznych i obowiązków wynikających z ustaw oraz obowiązków statutowych szkoły,również na podstawie zgody osoby, której dane dotycząm.in. zadania związane z działalnością prowadzoną przez szkołę tj. promocyjną, integracyjną, konkursową a także jej organu prowadzącego.

d) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  od 25 maja 2018 r. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, a także na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych (w kwestiach nieuregulowanych w RODO); do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

e) odbiorcą danych osobowych może być m.in.: uprawnionyna podstawie przepisów prawa czy też umowy podmiot przetwarzający, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takichinformacji na podstawie przepisów prawa, a także inne statutowe jednostki organizacyjne Gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie wsparcia szkoły w sferze promocji i informacji o jej działalności – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

f) administrator danych osobowych nie będą przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

g) w trakcie przetwarzania danych osobowych przez szkołę nie dochodzi do wyłącznie  zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania tj. decyzje nie zapadają automatycznie i nie buduje się żadnych profili osób, których dane osobowe dotyczą.

h)  okres przetwarzania danych osobowych:

– związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego, ustawowego będą usunięte w terminach przewidzianych w obowiązujących szkołę przepisach krajowych dotyczących archiwizacji.

– na podstawie udzielonej zgody będą usuwane po ich wykorzystaniu dane osobowe zamieszczone na stronach internetowych, portalach społecznościowych, w celach informacyjnych, promocyjnych, archiwalnych – zostaną usunięte na żądanie osoby, której dotyczą.

i) każdemu,kto powierza dane osobowe Szkole przysługuje prawo:

– dostępu do swoich własnych lub dziecka danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia udostępniania w przypadkach określonych w art. 18 RODO lubusunięcia,

– prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,

– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO.