Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim.

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim
33-163 Rzepiennik Strzyżewski
telefon: +48146530028
fax: +48146530028
email:

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-02 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dostosowanie strony internetowej wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zdzisław Urbanik . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48146530028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: od strony południowej od strony południowej (od drogi wojewódzkiej nr 980) oraz dwa wejścia od strony północnej, a także dwa wejścia do budynku sali gimnastycznej (od strony wschodniej i zachodniej). Aby wejść do budynku wejściem głównym (od strony południowej) należy pokonać 2 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
  2. Budynek jest dwupoziomowy, do szkoły przynależy tez sala gimnastyczna, połączona przewiązką, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
  3. Przy drzwiach wejściowych od strony północnej znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Szkoła posiada toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz schodołaz, dzięki któremu jest możliwość przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich na piętro. Przy sali gimnastycznej znajduje się winda przeznaczona do przewozu osób niepełnosprawnych.
  4. Przy szkole znajduje się parking z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.