Plan lekcji 2020/2021 (II okres)- od 17.05.2021

Lp.Kl. VIIIKl. VIIKl. VIKl. VKl. IVKl. IIIKl. IIKl. I
Poniedziałek 
1. 8.00 – 8.45matemat.wych.fiz.j.polskij.polskij.angielskiewewew
2. 8.55 – 9.40wosmatemat.j.angielskiwych.fiz.j.polskiewewew
3. 9.55 – 10.40j.polskihistoriabiologiawych.fiz.przyrodazaj.inform.ed.muz.ed.muz.
4. 10.55 – 11.40historiaj.polskimatemat.matemat.informat.j.angielskiewew
5. 11.50 – 12.35j.niemieckifizyka historiaj.angielskimatemat.  zaj.inform.
6. 12.45 – 13.30j.angielskichemia wych.fiz.   
7. 13.40 – 14.25wych.fiz.j.niemiecki informat.     
8. 14.35 – 15.20wych.fiz.      
        
     Wtorek    
1. 8.00 – 8.45j.angielskimatemat.j.polskij.polskireligiawych.fiz.ewew
2. 8.55 – 9.40matemat.j.angielskihistoriareligiaj.polskiewewew
3. 9.55 – 10.40ed.d.bezp.plastykareligiabiologiamuzykaewzaj.inform.ew
4. 10.55 – 11.40biologiaj.polskimatemat.muzykaplastykaewwych.fiz.wych.fiz.
5. 11.50 – 12.35j.polskimuzykaplastykageografiatechnikareligia ew 
6. 12.45 – 13.30biologiamuzykamatemat.wych.fiz. j.angielski religia 
7. 13.40 – 14.25chórchórchórchórchór   
8. 14.35 – 15.20        
     Środa    
1. 8.00 – 8.45matemat.j.angielskiwych.fiz.matemat.j.polskiewewew
2. 8.55 – 9.40j.polskichemiaj.angielskitechnikawych.fiz.ewewew
3. 9.55 – 10.40chemiamatemat.gddwj.polskij.angielskiewewew
4. 10.55 – 11.40j.niemieckij.polskimatemat.j.angielskiwych.fiz.ewed.plast.ed.plast.
5. 11.50 – 12.35j.polskij.niemieckij.polskiwych.fiz.matemat.j.angielskireligia
6. 12.45 – 13.30religiawych.fiz.wdż   
7. 13.40 – 14.25wych.fiz.religia     
8. 14.35 – 15.20wych.fiz.      
9.15.30 -16.25 sks sks      
     Czwartek    
1. 8.00 – 8.45j.angielskigeografiatechnikareligiamatemat.ewwych.fiz.wych.fiz.
2. 8.55 – 9.40matemat.+j.polski+religiamatemat.j.angielskiwych.fiz.ewew
3. 9.55 – 10.40fizykaj.polskiwych.fiz.historiareligiaewewew
4. 10.55 – 11.40wych.fiz.j.angielskimatemat.j.polskihistoriaewewreligia
5. 11.50 – 12.35informat.religiaj.polskiwych.fiz. j.polskied.plast.religiaj.angielski
6. 12.45 – 13.30religiahistoriawdż wych.fiz.  religia j.angielski 
7. 13.40 – 14.25woswych.fiz.     
8.14.35 – 15.20dor.zawod.
9.15.30 – 16.25 sks sks      
     Piątek    
1. 8.00 – 8.45fizykaj.polskigeografiaj.angielskiwych.fiz.ewewew
2. 8.55 – 9.40historiabiologiawych.fiz.gddwmatemat.ewewj.angielski
3. 9.55 – 10.40geografiafizykamatemat.+j.polskigddwewwych.fizwych.fiz.
4. 10.55 – 11.40matemat.geografiaj.angielskihistoriaj.polskiwych.fiz.ew
5. 11.50 – 12.35j.polskiinformat.j.polskiplastyka przyroda  
6. 12.45 – 13.30gddwmatemat. informat.    
7. 13.40 – 14.25chemiagddw     
        


Lp.Kl. VIIIKl. VIIKl. VIKl. VKl. IVKl. IIIKl. IIKl. I
Poniedziałek 
1.matemat.wych.fiz.j.polskij.polskij.angielskiewewew
2.wosmatemat.j.angielskiwych.fiz.j.polskiewewew
3.j.polskihistoriabiologiaj.angielskiprzyrodazaj.inform.ed.muz.ed.muz.
4.historiaj.polskimatemat.matemat.informat.j.angielskiewew
5.j.niemieckifizykahistoriawych.fiz.matemat.  j.angielskizaj.inform.
6.j.angielskichemiawych.fiz.    
7.wych.fiz.j.niemieckiinformat.     
8.wych.fiz.      
9.        
Wtorek       
1.j.angielskimatemat.j.polskij.polskireligiawych.fiz.ewew
2.matemat.j.angielskihistoriareligiaj.polskiewewew
3.e.d.b.plastykareligiabiologiamuzykaewzaj.inform.ew
4.biologiaj.polskimatemat.muzykaplastykaewwych.fiz.wych.fiz.
5.j.polskimuzykawdżgeografiatechnikareligiaew j.angielski
6.biologiamuzykamatemat.wych.fiz.j.angielskireligia 
7.chórchórchórchórchór   
8.        
Środa       
1.matemat.j.angielskiwych.fiz.matemat.j.polskiewewew
2.j.polskichemiaj.angielskitechnikawych.fiz.ewewew
3.chemiamatemat.gddwj.polskij.angielskiewewew
4.j.niemieckij.polskimatemat.j.angielskiwych.fiz.ewed.plast.ed.plast.
5.j.polskij.niemieckij.polskiwych.fiz.matemat. religia
6.religiawych.fiz.  plastyka    
7.wych.fiz.religia      
8. wych.fiz.      
9.skssks      
Czwartek       
1.j.angielskigeografiatechnikareligiamatemat.ewwych.fiz.wych.fiz.
2.matemat.+j.polski+religiamatemat.j.angielskiwych.fiz.ewew
3.fizykaj.polskiwych.fiz.historiareligiaewewew
4.wych.fiz.j.angielskimatemat.j.polskihistoriaewewreligia
5.informat.religiaj.polskiwych.fiz.j.polskied.plast.religiaj.angielski
6.religiahistoriawych.fiz. religiaj.angielski 
7.woswych.fiz.      
8. dor.zawod.      
9.skssks      
Piątek       
1.fizykaj.polskigeografiaj.angielskiwych.fiz.ewewew
2.historiabiologiaj.angielskigddwmatemat.ewewew
3.geografiafizykamatemat.+j.polskigddwewwych.fiz.wych.fiz.
4.matemat.geografiawych.fiz.historiaj.polskiwych.fiz. 
5.j.polskiinformat.j.polskiwdżprzyroda  
6.gddwmatemat. plastykainformat.    
7.chemiagddw      
8.