Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania Zachowania

1.      Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne.

2.      W klasach I – III śródroczna i roczna ocena zachowania ma formę opisową. Dokument stanowi załącznik do Regulaminu.

3.      Kryteria ogólne oceny zachowania obejmują:

Stosunek do obowiązków szkolnychKultura osobistaAktywność społeczna
– postępy w nauce w miarę możliwości ucznia;
– realizacja zadań powierzonych przez nauczycieli;
– frekwencja;
– Punktualność.
–   przestrzeganie higieny osobistej i zasad zdrowotnych;
– stosunek do nauczycieli, pracowników, innych uczniów;
– kultura języka;
– poszanowanie mienia społecznego;
– kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
–  dbałość o honor i tradycje szkoły.
– koła zainteresowań;
– praca społeczna dla klasy, szkoły, środowiska;
– udział w imprezach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

4.  Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu:

a)      samooceny ucznia;

b)      opinii nauczycieli uczących;

c)      opinii klasy;

d)      opinii pracowników szkoły.

5.  Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły oraz regulaminu zachowania  uczeń może być ukarany z jednoczesnym wpisem do dziennika lekcyjnego:

a)   upomnieniem wychowawcy wobec klasy;

b)  upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły;

c)   upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej;

d)  pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;

e)   zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych z jednoczesnym wpisem do dziennika lekcyjnego

6.  W przypadku dopuszczenia się przez ucznia czynu przestępczego odstępuje się od stopniowania kar określonych w regulaminie.

7.   Podstawowym źródłem informacji o zachowaniu ucznia są uwagi zapisane w zeszycie uwag, podpisane przez nauczyciela lub wychowawcę i opatrzone datą oraz uwagi przekazywane przez pracowników szkoły.

8.  Nieobecność ucznia na zajęciach, spowodowana udziałem w konkursie, zawodach sportowych, wycieczce lub spektaklu, jest nieobecnością usprawiedliwioną i nie liczoną w statystyce frekwencji. W dzienniku lekcyjnym stosujemy zapis:

K – konkurs           Z – zawody           W – wycieczka          S – spektakl

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENY ZACHOWANIA

I.   Ocena dobra jest wyjściową w ocenie ucznia szkoły podstawowej.

II.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej 15 z poniżej podanych kryteriów podstawowych i ma najwyżej 19 negatywnych wpisów w zeszycie uwag:

1.                  Osiąga wyniki nauczania adekwatne do swoich możliwości.

2.                  Jest przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe, posiada przybory szkolne, podręczniki, zeszyty, strój gimnastyczny, nadrabia zaległości spowodowane nieobecnością.

3.      Nie ma godzin nieusprawiedliwionych.

4.      Może mieć sześć uwag w zeszycie o niewłaściwym zachowaniu.

5.      Dopuszczalne są trzy spóźnienia w semestrze na lekcje.

6.      Korzysta ze zbiorów biblioteki szkolnej- minimalna ilość przeczytanych książek w okresie 4.

7.      W czasie trwania zajęć lekcyjnych i na przerwach nie używa telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych  (telefon powinien być wyłączony, może być użyty wyłącznie za zgodą nauczyciela).

8.      Używa form grzecznościowych, okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom, jest koleżeński i życzliwy w stosunku do innych.

9.      Dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, jego wygląd zewnętrzny jest stosowny- czysty, skromny, niewyzywający strój, brak makijażu, czyste niepomalowane paznokcie, włosy w naturalnym kolorze, brak tatuaży, kolczyki dopuszczalne są tylko w uszach, zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie szkoły, właściwe obuwie;

10.  Na uroczystości szkolne nosi strój galowy (dziewczęta:biała bluzka, granatowe, czarne spodnie lub spódnica, chłopcy:biała koszula, ciemne spodnie).

11.  Szanuje mienie osobiste, szkolne, innych członków społeczności szkolnej.

12.  Nie narusza godności osobistej innych, potrafi uszanować odmienne poglądy
i przekonania.

13.  Nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek.

14.  Nie bierze aktywnego udziału w kłótniach, konfliktach i bójkach.

15.  Jego zachowanie poza szkołą nie budzi zastrzeżeń (wycieczki, rajdy, Zielona Szkoła, zimowiska, dojazdy do szkoły).

16.  Czynnie uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych.

17.  Na prośbę nauczyciela angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

18.  Bierze udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach surowców wtórnych.

19.  W wyznaczonym przez wychowawcę terminie dostarcza usprawiedliwienia
i pisemne informacje zwrotne.

20.  Zna i z szacunkiem odnosi się do tradycji i ceremoniału szkolnego.

21.  Odpowiedzialnie korzysta ze środków masowego przekazu (Internet, telefon)  
i innych urządzeń elektronicznych.

III.             Ocena dobra może być podniesiona do oceny bardzo dobrej lub wzorowej.

Warunkiem uzyskania oceny bardzo dobrej lub wzorowej jest spełnienie co najmniej 17 kryteriów podstawowych przewidzianych na ocenę dobrą oraz kryteriów dodatkowych.

IV.             Kryteria dodatkowe na ocenę bardzo dobrą i wzorową:

1.                  Korzysta ze zbiorów biblioteki szkolnej – minimum 7 książek w okresie;

2.      Prawidłowo sprawuje funkcję w klasie, szkole.

3.      Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez udział w dodatkowych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych (informacja potwierdzona przez opiekuna).

4.      Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje w każdej sytuacji.

5.      Wykazuje się inicjatywą w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

6.      Reprezentuje szkołę w uroczystościach szkolnych, kulturalnych i środowiskowych, konkursach, zawodach.

7.      Ma osiągnięcia w konkursach lub zawodach sportowych.

8.      100% frekwencja na zajęciach szkolnych.

9.      Potwierdzone przez opiekuna szczególne zaangażowanie w akcjach, przedsięwzięciach i organizacjach działających na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

10.  Może mieć 4 uwagi o niewłaściwym zachowaniu w zeszycie uwag na ocenę bardzo dobrą, a na ocenę wzorową 2 uwagi.

V. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełni co najmniej 5 z podanych wyżej kryteriów.

VI.             Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełni co najmniej 8 z podanych wyżej kryteriów.

VII.          Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który posiada, odnotowane w dzienniku szkolnym upomnienia i nagany za niewłaściwe zachowanie. Na ocenę dobrą dopuszczalne jest jedno upomnienie lub nagana.

VIII.       Ocena dobra może być obniżona do oceny poprawnej, nieodpowiedniej lub nagannej.

IX.             Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dobrej a ponadto posiada upomnienia lub nagany w dzienniku dotyczące:

niewłaściwego zachowania na lekcjach i imprezach szkolnych (zakłócania ich przebiegu, komentowania, wyśmiewania, postawy niezgodnej z wymogami sytuacji, prowokowania innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.;

niewłaściwego stosunku do kolegów ( przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie );

niewłaściwego stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły, oraz niewłaściwej reakcji na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp. nie wykazuje poprawy)

– zaniedbuje obowiązki dyżurnego;

– nie zmienia obuwia w szkole;

– ma nieodpowiedni do sytuacji wygląd i ubiór

X.                Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który :

-przejawia agresywny stosunek do kolegów – poniżanie ich godności, pobicia, bójki, uszkodzenie ciała;

-posiada nieusprawiedliwione godziny lekcyjne ( zapomina o usprawiedliwieniach, wagaruje);

-opuszcza teren szkoły podczas trwania zajęć;

-używa wulgarnych słów;

-kłamie, oszukuje;

-niszczy własność innych, szkolną i społeczną.

XI.             Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który :

-w życiu klasy i szkoły pełni rolę destrukcyjną ( demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań, prowokuje swoim zachowaniem, naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo);

-wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia);

-przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje;

-ulega nałogom: pali papierosy, pije alkoholzażywa narkotyków i innych substancji,  a w szczególności nakłania (zmusza) innych do tego w szkole lub poza nią.