Zasady i kryteria oceny przedmiotowej

OGÓLNE ZASADY I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTOWEJ

 1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. W ocenianiu przedmiotowym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej obowiązuje skala ocen od 1-6:
  a) stopień celujący (6)
  b) stopień bardzo dobry (5)
  c) stopień dobry (4)
  d) stopień dostateczny (3)
  e) stopień dopuszczajacy (2)
  f) stopień niedostateczny (1)
  Ad.a)
  Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
  • posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia oraz
  • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza poziom danej klasy
   lub
  • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne osiągnięcia.

  Ad.b)
  Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
  • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę.

  Ad.c)
  Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
  • nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym,
  • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

  Ad.d)
  Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
  • opanował wiadomości określone programem w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym,
   oraz
  • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

  Ad.e)
  Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
  • ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
   oraz
  • rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

  Ad.f)
  Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
  • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
  • nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym stopniu trudności.
 2. W ocenianiu bieżącym stosuje się stopnie według skali określonej w ust. 1 jednakże nauczyciel może przed danym stopniem postawić znak „+” lub „-„.
 3. W ocenianiu bieżącym prócz stopni określonych w ust. 2 można stosować inne znaki np. „np”- nieprzygotowany, „nb”-nieobecny, „+” -aktywność na lekcji, „-” – brak aktywności.
 4. W ocenianiu bieżącym w klasach I – III stosuje się skalę zawartą w pkt. 1 i 2. W dzienniku lekcyjnym oceny cząstkowe winny być zapisane w odpowiednio opisanych czytelnie rubrykach dostosowanych do specyfiki przedmiotu tak, aby wiadomo było za co uczeń otrzymał ocenę.
 5. Oceny klasyfikacyjne: śródroczną i końcową począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustalają wg skali 1 – 6 nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
 6. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.
 7. Oceny bieżące ustalają nauczyciele przedmiotu lub zastępujący go nauczyciele. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców. Ocena powinna być wpisana do zeszytu przedmiotowego ucznia.